Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ  НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету (далі — Бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційно-освітнім та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету (далі —Університет), який забезпечує друкованими й іншими інформаційними матеріалами  навчально-виховний та науково-дослідницький процеси вузу.

1.2. Бібліотека Білоцерківського НАУ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства освіти України та Положенням про наукову бібліотеку Білоцерківського національного аграрного університету.

1.3. Правила користування науковою бібліотекою Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Правила користування)  розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки й бібліотечну справу» із змінами та доповненнями, затвердженими верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», затвердженими наказом Міністерства культури й мистецтв України від 25.05.2001 №319 і «Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти», затвердженому Міністерством освіти й науки 06.08.2004 р.  Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти поширюються на заклади освіти, які підпорядковані Міносвіти України.

1.4. Правила користування є основним документом, що встановлює порядок та умови використання ресурсів та послуг, матеріально-технічного забезпечення; визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

1.5. Бібліотечні ресурси Бібліотеки – упорядковані фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

1.6. Фонд Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослідницької та культурно-виховної роботи Університету.

1.7. Користувач Бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка користується послугами Бібліотеки.

1.8. Користування Бібліотекою Університету безкоштовне.

1.9. Правила користування ухвалюються проректором з наукової та інноваційної діяльності, затверджуються ректором Університету.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1. Користувачами Бібліотеки може бути весь контингент Університету: студенти всіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної), аспіранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів Університету, слухачі Підготовчого відділення та Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини. Запис сторонніх користувачів здійснюється за дозволом ректора по пред’явленню паспорта, лише в читальних залах.

2.2. Для запису до Бібліотеки необхідно подати: студентам – студентський квиток або залікову книжку; працівникам університету – службове посвідчення (дійсне в поточному році) або довідку з відділу кадрів (дійсну в поточному році) та паспорт; аспірантам – аспірантське посвідчення (дійсне в поточному році); слухачам, стороннім (які обслуговуються лише в читальних залах) – паспорт.

2.3. На підставі поданих документів заповнюється формуляр та реєстраційна картка. Користувач надає              свої персональні дані і згоду на їх використання відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про що ставиться підпис на реєстраційній картці користувача. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними, їх використання здійснюється працівниками Бібліотеки у межах виконання службових обов’язків з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

2.4. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних. 

2.5. Під час запису до Бібліотеки користувач має ознайомитися з Правилами користування і підтвердити своє зобов’язання їх виконання підписом на  читацькому формулярі.

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється після пред`явлення документів, які підтверджують особу користувача (паспорт, службове посвідчення БНАУ (дійсне в поточному році), студентський квиток чи залікова книжка студента).

3.2. Користувач Бібліотеки може отримувати для тимчасового користування необхідні йому різноманітні за змістом та видом документи з фондів Бібліотеки:

3.2.1. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

3.2.2. Наукова література видається строком до 1 місяця в кількості: професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам, аспірантам, співробітникам Університету до 15 примірників; студентам  – до 10 примірників; іншим категоріям читачів  –  до 5 примірників.

3.2.3. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на місяць.

3.2.4. Періодичні видання поточного року, рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, альбоми, атласи, поодинокі примірники, а також підвищеного попиту, видання на електронних носіях, видаються лише для роботи в читальних залах. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

3.2.5. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР, дипломні роботи), література обмеженого користування, видаються для роботи у читальному залі особам, які мають на це письмовий дозвіл проректора з наукової та інноваційної діяльності.

3.2.6. Кількість разової видачі творів друку та інших матеріалів для роботи у читальних залах не повинна перевищувати 7 примірників.

3.2.7. Користувачу дозволяється брати лише один примірник певної назви.

3.3. Видача літератури в читальних залах припиняється за 30 хвилин до закінчення роботи читального залу.

3.4. Повернення книг користувачами в читальних залах здійснюється за 15 хвилин до закінчення роботи читального залу.

3.5. Для одержання документів користувач заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит; при видачі документів – розписується у книжковому формулярі за кожний одержаний примірник. При поверненні документів у Бібліотеку запис про їх видачу у читацькому формулярі закреслюється у присутності користувача та  засвідчується підписом бібліотекаря.

3.6. На прохання користувача термін користування документами може бути продовжено, якщо на них немає попиту інших користувачів, при їх обов’язковому пред’явленні.

3.7. За бажанням користувача Бібліотека може надавати копію окремих частин документа в електронному вигляді (статті з періодичних видань, доповіді з матеріалів науково-практичних заходів, частини з книг, методичні вказівки та інш.) за допомогою сервісу електронної доставки документів (ЕДД) на сайті бібліотеки, або через е – пошту.

У разі відсутності потрібних документів у власному фонді, Бібліотека може замовляти та отримувати  електронну доставку копії їх окремих частин з інших бібліотек. 

Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 23.12.1993 р. № 3792-Х11) і змінами та доповненнями. 

3.8. Для видань, що знаходяться у віддалених книгосховищах (в інших корпусах БНАУ), діє відкладена видача: замовлення виконується протягом доби.

3.9. Користувачу, який має заборгованість у читальних залах чи на абонементах, література не видається до повного розрахунку користувача з Бібліотекою.

4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРАМИ В ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ

4.1. Персональні комп’ютери бібліотеки безкоштовно відкриті для всіх студентів та співробітників БНАУ і повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою.

4.2. Для роботи з комп’ютером необхідно:

4.2.1. Ознайомитись з порядком доступу, вимогами та обмеженнями в користуванні комп’ютером.

4.2.2. Студентам на час роботи залишати у  бібліотекаря свій студентський квиток (залікову книжку).

4.2.3. Отримати у бібліотекаря картку – дозвіл для роботи на певному комп’ютері і здати її бібліотекарю, який приймає комп’ютер по закінченню роботи.

4.3. Період роботи з комп’ютером не перевищує 60 хвилин, при відсутності інших бажаючих бібліотекар має право дозволити працювати довше. 

4.4. За одним комп’ютером може працювати лише один користувач.

4.5. Знайдену інформацію можна записувати на власні переносні носії, не створюючи персональні папки на робочому столі комп’ютерів.

4.6. Після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу.

4.7. Користувач повинен дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення, негайно повідомляти бібліотекаря.

4.8. Користувачам забороняється:
– проводити установку власного програмного забезпечення,
– змінювати настройку комп’ютерів або настроювати їх комплектуючі компоненти,
– проводити несанкціонований доступ до програмних продуктів, баз даних або до їх файлів конфігурації,
– копіювати програми та бази даних,
– здійснювати запуск програм з електронних носіїв інформації або програм отриманих за допомогою мережі Інтернет,
– використовувати комп’ютери Бібліотеки для здійснення будь-якого виду комерційної діяльності,
– користуватися  ресурсами Інтернет – Real Video/Audio, Chat, ICQ, ігри та інше,
– використовувати доступ до мережі Інтернет для перегляду інформації, що суперечить загальноприйнятим поняттям моралі.

4.9. Бібліотека не несе відповідальності:
– за залишену в комп’ютерах читальних залів інформацію та електронні носії інформації;
– за якість запису інформації на електронні носії користувача.

4.10. Користувачі, позбавлені права користування пунктами видачі літератури, втрачають право працювати на комп’ютері.

5. ПРАВА, ОБОВ’ ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Користувачі мають право:

5.1.1. Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на різних носіях в читальних залах, на абонементах,  відповідно пунктам 3.2.2. – 3.2.6. даних Правил.

5.1.2. Користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, у т. ч. отримувати консультаційну допомогу з пошуку та підбору джерел інформації документних та електронних ресурсів Бібліотеки.

5.1.3. Отримувати інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки – систему традиційних та електронних каталогів і картотек.

5.1.4. Мати вільний доступ до інформаційних ресурсів Бібліотеки на власному веб-сайті, у т.ч. до інституційного репозитарію, в зручному місці з будь-якого комп’ютера або пристрою на умовах, які забезпечують довгострокове збереження фондів і захист цифрової інформації.

5.1.5. Користуватися електронними базами даних, створеними чи придбаними Бібліотекою.

5.1.6. Одержувати вільний доступ до локальних і мережних інформаційних ресурсів Бібліотеки, а також до інформаційного сервісу Інтернет з  комп’ютерів  читальних залів Бібліотеки (відповідно розділу 4 даних Правил), чи із власних ноутбуків та інших технічних пристроїв через Wi – Fi.

5.1.7. Брати участь в заходах, що проводить Бібліотека, соціокультурних (читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, виставках та інших заходах) та наукових (семінарах, конференціях).

5.1.8. Надавати пропозиції щодо роботи Бібліотеки, комплектування фондів, дарувати книги, технічні пристрої тощо.

5.2. Користувачі зобов’язані:

5.2.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою. За порушення правил користування Бібліотеки користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури та послугами Бібліотеки  на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки (строком від 2 тижнів до 1 місяця), а в окремих випадках виключається з числа користувачів.

5.2.2. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки та повідомляти про зміни цих даних не пізніше ніж у 10-ти денний строк.

5.2.3. Дбайливо ставитися до документів, одержаних із фондів Бібліотеки; повертати їх у встановлені терміни; не виносити із приміщення Бібліотеки документи, якщо вони не зареєстровані за установленими формами; не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не вкладати між сторінок сторонні предмети.

5.2.4. При отриманні документів ретельно переглянути їх і при виявленні будь-яких дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
Відповідальність за зіпсовані документи несе користувач, який користувався ними останнім.

5.2.5. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає Бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності та авторських прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (із змінами і доповненнями).

5.2.6. Не порушувати діловий ритм у приміщеннях бібліотеки: дотримуватися тиші, голосно не розмовляти та не включати звуковідтворюючі технічні засоби, не споживати їжу та напої тощо.

5.2.7. Не псувати бібліотечне майно. Користувачі, з вини яких завдано шкоди бібліотеці, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2.8. Користувач несе відповідальність за взяті документи з фондів Бібліотеки та особисті речі, залишені ним без нагляду.

5.2.9. У встановлені терміни повертати літературу, що видана у тимчасове користування, до бібліотечного фонду, або подовжити термін її використання. У кінці навчального семестру користувач зобов’язаний здати або пред’явити до Бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.

На час літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки усі отримані документи.

5.2.10. На початку кожного календарного року користувачі, що є співробітниками БНАУ, повинні перереєструватись, пред’явити всі документи, що рахуються за ним та подовжити (при потребі) термін користування ними.

5.2.11. Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач може зробити ксерокопію видання з твердою палятуркою.

5.2.12. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку і встановлені каталогами-прейскурантами.

5.2.13. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість пошкодженої (втраченої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання, в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.                                     

5.2.14. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

5.2.15. У разі відмови користувача проводити заміну втрачених чи пошкоджених документів, він притягується до адміністративної відповідальності згідно з законодавством України.

5.2.16. Користувачі не мають права встановлювати та користуватися стороннім програмним забезпеченням на комп’ютерній техніці Бібліотеки. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених у Бібліотеці баз даних, інших об’єктів власності, які надаються у користування згідно з законодавством України. За пошкодження програмно-технічних засобів користувачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.2.17. У разі звільнення з роботи, академічної відпустки, відчислення або закінчення навчання в Університеті, необхідно повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

6.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до «Положення про наукову бібліотеку Білоцерківського національного аграрного університету» та цих Правил.

6.2. Інформувати користувачів про всі види послуг та сервісів, що надаються Бібліотекою, через об’яви, інформаційні панелі, електронні розсилки, сайт Університету та Бібліотеки тощо.

6.3. Створювати належні умови для користування всіма інформаційними ресурсами Бібліотеки, іншими базами даних як в Україні, так і за її межами та ресурсами Інтернет.

6.4. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх інформаційних запитів.

6.5. Формувати бібліотечні фонди, електронні бази даних та систематично поповнювати їх новою літературою, цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, електронними носіями інформації згідно з потребами науково-дослідницького, навчального та культурно-виховного процесів Університету та врахуванням читацьких запитів.

6.5.1. Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональну організацію і використання своїх фондів.

6.5.2. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему традиційного та електронного каталогів і картотек, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки та перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації, Дні кафедр тощо).

6.6. Здійснювати допомогу в доборі необхідних документів та інформації шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

6.7. Забезпечувати користувачам одержання документів та інформації через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів, дистанційних засобів телекомунікації.

6.8. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням документів  до Бібліотеки.

6.8.1. Бібліотека видає документи тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

6.8.2. Бібліотека не обслуговує користувачів, якщо вони не пройшли перереєстрацію, або являються боржниками пунктів видачі літератури.

6.9. Розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання книгообміну та ЕДД.

6.10. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

6.11. Поширювати серед користувачів знання основ бібліотекознавства і бібліографії; сприяти підвищенню культури читання; формувати навики користування фондом, цифровими ресурсами, довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки, шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, проведення навчальних екскурсій, індивідуальних бесід, консультацій, тренінгів тощо.

6.12. Не використовувати відомості про читачів, їх читання та користування БД,  без їх згоди, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об’єктів, які зберігаються і використовуються бібліотекою.

6.13. Забезпечувати високий рівень обслуговування  користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

6.14. Дотримуватися протипожежних норм та належних санітарно-гігієничних умов роботи, а також забезпечувати прибирання, провітрювання та знепилення фондів (у т.ч. проведення санітарних днів кожну останню п’ятниця  місяця).

6.15. Дотримуватися оголошеного режиму роботи, узгодженого з вимогами та режимом роботи Університету, дані про який розміщуються на інформаційних стендах, у відділах та веб-сайті Бібліотеки.

Зміни режиму обслуговування оперативно доводити до відома користувачів.