Нове навчальне видання в фонді наукової бібліотеки

Розділ книжкового фонду «Видання НПП БНАУ» наукової бібліотеки поповнився новою книгою – Практикум з історії зарубіжної літератури для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузь знань – 03 «Гуманітарні науки», за освітньо – професійною програмою 035.041 «Германські мови та літератури (перекладач включно), перша – англійська» : навчально-методичний посібник/Автори-укладачі С.Д.Карпенко, О.О.Дем’яненко. Біла Церква. 2021.285с.

Передала книгу до бібліотеки співавтор видання – Олена Олександрівна Дем’яненко, кандидат педагогічних наук, кафедра славістичної філології, педагогіки та методики викладання соціально-гуманітарного факультету БНАУ.

Даний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей та викладачів – філологів і покликаний забезпечити викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» як обов’язкового компонента освітньо-професійногої програми згідно з сучасними вимогами до організації освітнього процесу.

Зміст видання значний і містить анотації, змістові й компетентнісні вимоги, теоретичний екскурс, завдання для підготовки до практичних занять і зміст самостійної роботи, рекомендації щодо оформлення проектів та використання додаткових джерел, словник літературознавчих термінів, додатки зі схемами для аналізу художніх текстів різних жанрів тощо.

За структурою практикум поділений на тематичні блоки, що відповідають певному періоду чи епосі в літературі. Практичні завдання і теми проектів, комбіновані тестові роботи для рефлексії та завдання для підготовки до підсумкового контролю спрямовані на алгоритмізацію дослідницької діяльності здобувачів освіти у напрямах філології, літературознавства, перекладознавства, у т.ч.- в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Значна увага практикуму зосереджена на способах організації самостійної роботи студентів у мережі Інтернет, із використанням інформаційно-комунікативних, медіа освітніх завдань, дослідницьких проектах аналізу та зіставлення оригінальних і перекладних текстів. Видання збагачене інтерактивними додатками та містить QR-коди текстів, передбачених для самостійного філологічного аналізу.

Електронний варіант освітнього видання автори розмістили в Інституційному репозитарії БНАУ.

Вдячні авторам за внесок в поповненні освітніх ресурсів наукової бібліотеки!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *