Поповнення бібліотечного фонду навчальним посібником для забезпечення ОП 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

Тваринництво є стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу, яка визначає здоров’я та економічну безпеку країни. Послідовне збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва та підвищення її якості відповідно до міжнародних стандартів, значною мірою залежать від наукового забезпечення цієї галузі.

Розроблення науково обґрунтованих заходів в розвитку практичного тваринництва та впровадження прогресивних технологій виробництва високоякісної тваринницької продукції, насамперед, харчового призначення (молоко, м’ясо, яйця), а також деяких видів сировини для переробних галузей промисловості (вовна, шкіра) належить зоотехнічній науці.

Впровадження інноваційних наукових розробок на промислових підприємствах тваринницької галузі вимагає якісно нової теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити найбільш раціональні технологічні, конструкторські та організаційні рішення. З огляду на зазначене, нині фахівці галузі тваринництва повинні мати не тільки глибоку професійну підготовку, а й певний обсяг знань з теоретико-методологічних засад наукової діяльності. Такі знання необхідні для самостійного виконання в умовах виробництва завдань та обов’язків науково-дослідницького й інноваційного характеру.

У контексті вимог сучасності, до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» була включена дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» з новими завданнями, які покликані сформувати у студентів ґрунтовні знання щодо принципів наукової методології, аналітичних технологій та методів проведення лабораторних і виробничих досліджень у галузі тваринництва.

Помічником у вивченні даної дисципліни стане навчальний посібник «Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві», авторами яких є науково-педагогічні працівники Білоцерківського національного аграрного університету та Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького:

Соболєв Олександр Іванович, д-р с.-г. наук, професор;

Недашківський Володимир Михайлович, д-р с.-г. наук, професор;

Петришак Роман Анатолійович, канд. с.-г. наук, доцент;

Соболєва Світлана Василівна, канд. с.-г. наук, доцент;

Петришак Ольга Йосипівна, канд. с.-г. наук, доцент;

Ліскович Володимир Андрійович, канд. с.-г. наук, доцент;

Кузьменко Петро Іванович, канд. с.-г. наук, доцент.

Запропонований навчальний посібник Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві:навчальний посібник/ О.І.Соболєв, В.М.Недашківський, Р.А.Петришак, С.В.Соболєва, О.Й.Петришак, В.А.Ліскович, П.І.Кузьменко; за редакцією О.І.Соболєва. Біла Церква:ТОВ «Білоцерківдрук», 2022. 256с. сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань і відповідних практичних умінь і навичок щодо організації та проведення наукових досліджень та різних видах сільськогосподарських тварин і птиці, при вирішенні фахових завдань, що пов’язані з розробкою нових і вдосконалених існуючих технологій у галузі виробництва та переробки продукції тваринництва з подальшим впровадженням їх у виробництво.

У змісті з 14 темами узагальнено й систематизовано теоретичні надбання щодо основних принципів та вимог до формування груп тварин для проведення різниз видів експериментальних досліджень; розглянуто методи і методики визначення найбільш інформативних показників продуктивності різних видів сільськогосподарських тварин, оцінки якості їх продукції, а також ряд економічних показників за якими оцінюють ефективність результатів наукових досліджень.

Навчальний посібник також буде корисним для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців та фахівців-практиків, діяльність яких пов’язана з виробництвом і переробкою продукції тваринництва.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *